can i take propranolol with tramadol tramadol 50mg ingredients in tramadol hydrochloride

diazepam Stamford buy valium online buy valium dublin

remedio tramadol 100mg tramadol 50 mg how much tramadol to give to a dog

tramadol gotas finadiet tramadol 50 mg can i take tramadol and paracetamol and ibuprofen together

tramadol dogs itching buy tramadol uses for drug tramadol

porque a soma dos catetos é igual a hipotenusa soma online soma matthews nc

does sublingual xanax work generic xanax buy xanax online Arvada

valium with other medications buy valium b¶hse onkelz songtext prinz valium

can i eat my dogs tramadol buy tramadol overnight buy tramadol online Memphis

tramadol for a buzz buy tramadol online tramadol er withdrawal

Kontroly revírů na katastru Mladá Boleslav

93803313_2567589043346796_2599143624323104768_nVážení kolegové rybáři.

Při kontrolách rybářský úseků a provádění kontrol, jsem se od rybářů provádějících oprávněný lov ryb, doslech, že jim byla poskytnuta informace od člena rybářské stráže, že městská policie nemá oprávnění ke kontrolám lovících. Tato informace není pravdivá. Samozřejmě, že kontrolu rybářů provádí podle ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

  1. Lov ryb

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

Nicméně se nejedná o kontroly podle již zmíněné právní normy a kontrola může být provedena ve smyslu zákona 553/1991 Sb. zákon o obecní policii § 11 oprávnění strážníků odstavec

(1) Strážník je oprávněn

  1. a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,IMG_2111
  2. c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění skutečností podle písmena a).

(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.

Následné zjištění přestupkového jednání je podle § 10 zákona 553/1991 Sb. nebo zvláštního zákona.

(2) Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.

Vzhledem k narůstajícímu přestupkovému jednání a to hlavně ze strany cizích státních občanů, dochází k neoprávněnému chytání ryb všech možných druhů jakýmkoliv způsobem v neomezeném množství. Samozřejmě tato situace není lhostejná slušným rybářům a osobám žijícím v blízkosti rybářských revírů, proto se obracejí na městskou policii Mladá Boleslav, kde je poměrná část rybářského revíru místní organizace Mladá Boleslav v katastru města a oznamují podezření z přestupkového jednání.

Kontroly oprávnění rybářů prováděné městskou policí nejsou prioritní prací a zpravidla k nim dochází na základě oznámení, potom je kontrola provedena komplexně.

Myslím si a jsem přesvědčen, že tato kontrola není a nemůže být v žádném případě pro slušného rybáře nijak obtěžující a vědomí toho, že i v tak odlehlé části města se provádí namátkové kontroly a je tím tak chráněna i naše bezpečnost, a odhalována nepoctivost a přestupkové jednání. Jedná se o společný zájem.

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Mladá Boleslav, každoročně žádá městskou policii o součinnost při kontrole našich revírů na kat. Mladá Boleslav,  jseme moc rádi za dobrou spolupráci a řešení problémů v dnešní době.

 

Za MO ČRS Mladá Boleslav

Jaroslav Cepek – vedoucí RS                                                                                                                                                                                 

Radek Zahrádka – hospodář

 

IMG_9212 IMG_9195