502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx

Archiv štítku: dokumenty pro členy

Nezapomeňte na vrácení sumáře úlovků!  

K základním povinnostem každého rybáře je řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek a jeho odevzdání k 15. 1. jejímu výdejci. Sumář je II. oddílem povolenky k rybolovu. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok.

Radek Zahrádka

Vážení rybáři

     Jako každoročně s příchodem konce roku ukončíme i rybářskou sezonu v roce 2022. Vrácením statistiky za uplynulý rok / vyplněnou  i prázdnou/, aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv revírů, úlovků, druhů ulovených ryb a počet docházek k vodě.

Náhledem do roku 2022 si můžete vše  prohlédnout zpětně na webových  stránkách, kde jsou uvedeny všechny informace o dění, které probíhalo za celý uplynulý rok .Naše  stránky spravuje Radek Zahrádka.

Jako první uvádíme činnost Hospodářského odboru, který vede Radek Zahrádka, jehož činnost  je pro nás nejdůležitějsí.  Zajišťuje  pro nás prodej členství, povolenek, všech úkonů s tím souvisejících na základě připraveného zarybňovacího plánu  zajištění rybích násad.

Jako další uvádíme Brigádní odbor , který vede Jan Bačina, který úzce spolupracuje nejen na rozvozu a vysazování ryb, ale také údržbě a opravě  domu  a údržbě jednotlivých revírů, též spolupracuje se všemi odbory.

Dozorčí komise, pod vedením př.  Remijáše,  která stvrzuje množství a vysazení ryb na dodacích listech

Ekonomický odbor spadá pod  ekonomku MO Hanu Pekárkovou

Odbor LRU, pod vedením  př. Horčičky, Odbor Kultury pod vedením př. Jiřího Smetany,Odbor očisty vod  pod vedením př. Kalisty, Odbor Mládeže MO pod vedení př. Linharta

Můžeme tedy provést shrnutí, že členové odboru a výboru spolupracují jako tým

Do nového roku a rybářské sezony roku 2023 Vám i Vašim rodinám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásné chvíle u vody.

 

Hospodář MO                                  Předseda                          Jednatel

Radek Zahrádka                               Jan Bačina                        Oto Hlaváč

Vážení rybářští kolegové, upozorňujeme, že příští víkend na řece Jizeře v úseku Podlázky – Krásná louka proběhne akce Českého poháru v paddleboardingu a vytvořením časového pásma bez lovu ryb. Pokud možno v rámci svého duševního zdraví a předcházení kolizí s akcí zvolte v předmětné dny a časy jiné úseky k rybolovu.

– v pátek 10.6.2022 od 7:00 do 18:00 hodin předváděcí akce pro 9 ZŠ + příchozí

– místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po budovu Povodí Labe,

– v sobotu 11.6.2022 od 7:00 do 18:00 hodin závod Českého poháru v paddleboardingu.

– místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po jez u Česany,

Celkové trvání akce 10.6.2022 od 7:00 do 11.6.2022 do 18:00. Jizera + plovárna

Vážení rybářští kolegové, obdrželi jsem upozornění, že ve dnech 27. – 29. 6. proběhne v katastru města Mladá Boleslav, lokalita U cukrovaru (Čejetičky),  od 7:30 do 15:00 hodin výcvik jednotek HZS s tématem záchrana tonoucí osoby a práce na vodě. V době akce raději zvolte k rybolovu jiný úsek. 

Dne 23.03.2022 v prostorách restaurace Rožátov v Mladé Boleslavi proběhla členská schůze místní organizace ČRS Mladá Boleslav. Součástí letošní schůze byla rovněž volba výboru a předsedy na příští funkční období 2022-2026, předsedou organizace byl opět zvolen Jan Bačina, výbor zůstává beze změn s doplněním o Jana Filka. Členové se na místě dozvěděli o práci organizace od předešlé členské schůze, plány do budoucna, odsouhlasen byl návrh rozpočtu. Pozvánku na členskou schůzi přijal Ing. Jiří Bouška (1. náměstek Statutárního města Mladá Boleslav), který organizaci a členům poděkoval za dobrou spolupráci a prováděnou činnost pro blaho města a naopak popsal způsob podpory města, která je organizaci naším městem poskytována. Dalším hostem byl Ing. Stanislav Stará (zastupitel Statutárního města Mladá Boleslav), který se o činnost organizace dlouhodobě zajímá a podporuje jí. Z rybářských hostů dorazili kolegové z MO Mnichově Hradišti, předseda Tomáš Nohýnek a jednatel Aleš Langr, kteří ocenili naši spolupráci a pozvali členy na své revíry a pořádané závody.

Za účast děkujeme všem členům, kteří dali přednost schůzi před krásným jarním počasím či hokejovému play off.  

 

Vážení členové MO ČRS Mladá Boleslav, dne 23. března 2022 od 17:00 hodin proběhne v sále restaurace Rožátov, Ptácká 231, Mladá Boleslav výroční členská schůze naší rybářské organizace.

Předpokládaný program výroční členské schůze 2022:

  1. Zahájení – schválení programu, úvodní slovo ke 130. výročí založení rybářského spolku v roce 1892
  2. Volba komisí (mandátové, volební, návrhové)
  3. Zpráva o činnosti organizace za rok 2021
  4. Zpráva účetní za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
  5. Zpráva dozorčí komise
  6. Zpráva o činnosti organizace za rok 2021 (přednesou předseda MO a jednotlivé odbory)
  7. Diskuze a projednání případných příspěvků
  8. Volby do výboru MO, případná volba delegáta na konferenci SÚS a sněm ČRS
  9. Případná volba delegátů na zasedání v roce 2023

Těšíme se na Vaší účast, členství musí být na místě prokázáno členskou průkazkou se zaplaceným členstvím na rok 2021 nebo 2022.

S pozdravem Petrův zdar!

Výbor MO

Vážené rybářky, vážení rybáři,

rádi bychom vás informovali, že ve spolupráci se zpracovatelem statistiky úlovků na celosvazové a celorepublikové povolenky za rok 2020 a Hospodářským odborem Rady ČRS vznikl v roce 2021 nový návrh tiskopisu povolenky k lovu ryb (úlovkového lístku) ve formátu A4. S tímto novým formátem se mohou v letošním roce setkat již rybáři v rámci dvou ÚS, a to ÚS města Prahy a Středočeského ÚS, které budou jako první povolenky k lovu ryb vydávat na tomto novém úlovkovém lístku.

Dalších ÚS se tato změna prozatím netýká. Do budoucna se bude postupně rozšiřovat jeho zavedení dále v ČRS, a to i s ohledem na připravovaný rybářský informační systém („RIS“) a následnou optimalizaci svazových procesů. Z pohledu agendy povolenek k lovu rybu, tedy od tisku, přes výdej povolenek k lovu ryb až po každoroční zpracovávání dat (úlovků, docházek a zápisů o kontrole rybářskou stráží) včetně následné možné digitalizace, dojde postupně k optimalizaci všech těchto procesů, které budou do budoucna přínosem a zjednodušením nejen pro samotné uživatele revírů, ale i pro rybáře.

Následující část uvádí hlavní změny a přínosy.

– A4 je nejčastěji používaným formátem umožňující snadný tisk, včetně potřebných údajů při vydávání povolenek k lovu ryb.

– Formát A4 je mnohem výhodnější pro celý životní cyklus dokumentu oproti stávajícímu netradičně velkému formuláři (56 x 10,5 cm). Dokumenty A4 lze následně snadno tisknout, skládat, skenovat, archivovat a s výhledem do budoucna i předávat v digitalizované podobě namísto stávajícího (drahého, zastaralého a zbytečně pomalého) předávání velkého množství tiskopisů mezi mnoha subjekty (tiskárna, Rada ČRS, ÚS, MO, rybáři, zpracovatelé statistik apod.). S formulářem A4 se při vyplňování údajů velmi dobře pracuje, přičemž je vhodně zobrazován na monitoru.

– Formát úlovkového lístku A4 je lehce složitelný (přeložení na 2×4 dílky). Dva potřebné ohyby papíru jsou naznačeny. Po přeložení tiskopisu povolenky k lovu ryb vznikne formát A6 rozměrově shodný s Rybářským řádem a soupisem revírů, při dalším přeložení nedochází k poškození samolepky povolenky (vzniklý ohyb vychází mimo samolepku).

– Oddíl I povolenky k lovu lze velmi snadno vyplnit konkrétními údaji o držiteli povolenky (rybáře) a vytisknout na kterékoliv tiskárně přímo na MO (je snadné, a přitom velmi komfortní toto zajistit přímo z programu, například z připravovaného RIS).  Výhodou je také možnost snadného vytištění formuláře povolenky v případě spotřebování předtištěných úlovkových lístků např. v MO při vydávání povolenek.

– Oddíl II povolenky k lovu, Evidence úlovků a docházek, má pro lepší přehlednost zapisování jednotlivých docházek a orientaci v tiskopise, označení každé strany a každého řádku pořadovými čísly na zapisování povinných údajů v povolence jako je datum lovu, číslo revíru, číslo podrevíru, druhu ryby, ks, kg a cm se nic nezměnilo.

– I když převážná většina revírů ČRS má šesticiferné označení (např. č. 481 501, ÚN Orlík), došlo k předtištění políček v části pro zapsání čísla revíru na 8 cifer, které mají některé státní správou vyhlášené revíry např. revír č. 06 441 087, Slatina. V případě zapisování čísla revíru s obvyklým šesticiferným číslem se doporučuje zapsání čísla revíru tak, že číslo bude v políčkách zarovnané směrem doprava. Při zapisování šesticiferného čísla dojde tedy k vynechání prvních dvou políček a první číslo se napíše od třetího políčka, viz přiložený vzor.

– Hlavním přínosem nového formátu úlovkového lístku A4 pro rybáře je skutečnost, že po skončení platnosti povolenky již nebudou muset vyplňovat Sumář úlovků a docházek a odevzdají povolenku bez sumarizace úlovků a docházek. Nový tiskopis totiž tuto část úlovkového lístku určenou k sumarizaci již vůbec neobsahuje. Zpracování sumarizace za příslušný rok bude provedena následně zpracovatelem z jednotlivých docházek.

– Přestože každý držitel povolenky k lovu ryb má povinnost vyplnit Sumář úlovků a docházek, tak bohužel musíme konstatovat, že část rybářů tuto povinnost nedodržuje, anebo se dopouští celé řady chyb a nepřesností při vyplňování Sumáře úlovků a docházek. Jako příklady lze uvést následující: i když rybář dosáhl na revíru podle Sumáře úlovků a docházek úlovků ryb, tak v posledním sloupci nejsou vůbec zapsány počty docházek, tedy do sumáře vyplní pouze řádky revírů, kde zaznamenali úlovek, čímž velmi významně zkreslují celkový počet docházek; chybí nebo jsou chybné vodorovné a svislé součty ks a kg; úplně chybí úlovky na některých revírech; chybí nebo jsou zjevně chybné váhy ulovených ryb; ulovenou rybu rybář přepíše z datumové části do sumáře do jiného sloupce – např. štiku do podoustve; v případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír by měl být správně rozepsán v sumáři samostatný řádek, což větší část rybářů nedodržuje a vše uvádí jen do hlavního čísla revíru atd.). Např. v roce 2020 byl výrazný podíl CS povolenek rybáři chybně vyplněn, přičemž chyby vykazovalo několik desítek % odevzdaných povolenek. Tyto chyby musely být následně pracně a složitě dohledány a opraveny.

– Zpracování celosvazových a celorepublikových povolenek a také územních povolenek ÚS města Prahy a Středočeského ÚS bude probíhat přímo z jednotlivých řádků evidence docházek a úlovků s cílem dosáhnout co nejpřesnějších a úplných údajů.

Závěrem připomínáme, že u původních formátů povolenek („harmonika“) povinnost vyplnění sumáře při odevzdání povolenky po skončení její platnosti nadále zůstává.

Nový vzor úlovkového lístku formátu A4

 

novy

Původní úlovkový lístek

puvodni

 

Vzor zapisování čísel revírů v novém úlovkovém lístku

novyUL

Vzor zapisování čísel revírů v původním úlovkovém lístku

 

převzato na  https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/831-informace-k-ulovkovemu-listku-v-provedeni-formatu-a4staryul

převzato na  https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/831-informace-k-ulovkovemu-listku-v-provedeni-formatu-a4